Ochrana značky nie len v reklamnej sieti Google Ads

od | dec 14, 2023

Svoj biznis začnete registráciou webovej domény alebo založením s.r.o. spoločnosti pod vami preferovaným názvom. Registráciou jednej alebo druhej možnosti si však bezpečnosť (ochrana značky) nezaistíte. Častokrát nás ako posledné môže napadnúť, že dôjde k porušeniu podnikateľskej korektnosti – nekalé súťažné konanie, inými slovami parazitovaniu na dobrom mene a dobrej povesti značky.

Článok vznikol na základe podkladov a informácií počas konzultácie s právnikom na konkrétne predostretý častý problém nie len v reklamom, aukčnom systéme Google Ads, ale aj pri registrácii domén.

Veľkí hráči s registrovaným trademarkom sú chránení samotným aukčným systémom Google Ads. Ako sa však chrániť ak ste menší eshop alebo podnikanie?

TIP: O výbere a registrácii vhodnej domény sme si písali v dávnejšom článku – 7 tipov pri výbere názvu domény. Pri registrácii domény je užívateľsky praktickejšie siahnuť po bezpomlčkových doménach. Aby ste však zabránili obsadeniu doménovému názvu konkurenciou, je treba registrovať aj pomlčkovú verziu a tú smerovať na hlavnú doménu spojenú s vaším podnikaním.

Problém parazitovania v Google Ads

Registrácia variácie doménového mena konkurenciou nie je jediný problém parazitovania na dobrom mene / značke vašej spoločnosti. S podobným problémom sa môžete stretnúť aj v inzertnej sieti Google Ads, kde do aukcie môže vstupovať webová stránka konkurencie so skoro identickým alebo príbuzným predmetom podnikania a cieliť svoje reklamy na potenciálnych záujemcov – hľadajúcich práve vašu spoločnosť.

Ako sa k tomu stavia zákon?

Problému parazitovania na dobrom mene spoločnosti / značky sa venuje obchodný zákonník. Konkrétne znenia paragrafov číslo

  • § 42 z dielu 1. Účasť na hospodárskej súťaži
  • § 44 z dielu 2. Nekalá súťaž / Základné ustanovenia
  • § 45 z dielu 2. Nekalá súťaž / Klamlivá reklama
  • § 48 z dielu 2. Nekalá súťaž / Parazitovanie na povesti

Presné znenie uvádzame nižšie. Citácie sú realizované z webu Slov-lex.sk.

Účasť na hospodárskej súťaži
§ 42

(1)
Zneužitím účasti na hospodárskej súťaži je nekalé súťažné konanie (ďalej len „nekalá súťaž“) a nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže.

(2)
Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže upravuje osobitný zákon.

Nekalá súťaž
§ 44 Základné ustanovenia

(1)
Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

(2)
Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä:

(a)klamlivá reklama,
(b)klamlivé označovanie tovaru a služieb,
(c)vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
(d)parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
(e)podplácanie,
(f)zľahčovanie,
(g)porušovanie obchodného tajomstva,
(h)ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

§ 45 Klamlivá reklama

(1)
Klamlivou reklamou je šírenie údajov o vlastnom alebo cudzom podniku, jeho výrobkoch alebo výkonoch, ktoré je spôsobilé vyvolať klamlivú predstavu a zaistiť tým vlastnému alebo cudziemu podniku v hospodárskej súťaži prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov.

(2)
Za šírenie údajov sa považuje oznámenie hovoreným alebo písaným slovom, tlačou, vyobrazením, fotografiou, rozhlasom, televíziou alebo iným oznamovacím prostriedkom.

(3)
Klamlivým je aj údaj sám o sebe pravdivý, ak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, za ktorých sa urobil, môže uviesť do omylu.

§ 48 Parazitovanie na povesti
Parazitovaním je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol.

Ako urýchlene konať?

Najpohodlnejším postupom môže byť upozornenie konkurencie o ich konaní a požiadanie o stiahnutie takýchto reklám z aukčného systému Google Ads. Takýto postup môže byť druhou stranou – konkurenciou, zľahčený. Jednoducho môže nadobudnúť pocit, že reklamy na určitý čas stiahne a problém je vybavený.

Potrebným krokom je zdokumentovať takéto konanie počas jeho existencie a plynutia. Žiadny zákon nehovorí, čo všetko môže byť použité ako dôkaz. Screenshoty musia obsahovať čas a dátum vyhotovenia a popisne znázorňovať aké kľúčové slová reklamy v aukčnom systéme Google Ads spúšťajú.

Email alebo list musí obsahovať vyžiadanie stiahnutie takýchto reklám do konkrétneho dňa spolu s priloženou dokumentáciou a môže obsahovať aj kalkuláciu výšky obohatenia – parazitovania na vašom brande. Ale čo ak takáto komunikácia nezaberie?

Ako postupovať oficiálne?

Parazitujúci konkurent nemusí mať uvedené obchodné meno na webovej stránke, prípadne údaje o firme alebo fyzickej osobe nie sú uvedené ani pri údajoch na registrovanej doméne konkurenta.

Aj bez uvedených podkladov je potrebné nekalé správanie zdokumentovať pred kontaktovaním. Totiž po kontaktovaní môže dôjsť k stiahnutiu všetkých reklám a následne je už ťažko niečo dokázať.

Dobrým postupom je simulovať komunikáciu ako “zákazník” a vytiahnuť potrebné informácie v komunikácii. Každopádne upovedomenie z vašeho oficiálneho emailu nemusí vždy zabrať a aj keď svoj email zdokumentujete dôkazmi – screenshotmi a teda nemusíte uspieť. Advokátska kancelária nemusí byť zainteresovaná pri úvodnom kole komunikácie.

Oslovenie advokátskej kancelárie pre riešenie takéhoto problému je však vhodnejšie. Odborne pomôže pri zdokumentovaní takéhoto nekalého správania. Takto nastavená spolupráca s právnou kanceláriou hneď v úvode je vhodná aj pri zaslaní predžalobnej výzvy. Tá obsahuje hlavičku advokátskej kancelárie a má svoju váhu spolu s priloženými dôkazmi. Častokrát je veľmi efektívna a po jej odoslaní už problém nie je potrebné riešiť ďalej.

Spor medzi dvoma spoločnosťami

Ak si spoločnosť vie dovoliť advokáta v úvode takéhoto problému, ten vie byť nápomocný v ďalších krokoch. Pomôže dôsledne uchopenie problému hneď od začiatku a tak nie len zdokumentovať porušenie nekalosti súťaže, ale aj posunúť problém ďalej. Na súd bez advokáta ísť neodporúčame.

Advokát vie byť nápomocný v celom procese. Môžete sa s jeho pomocou obrátiť na orgán činný v trestnom konaní, či nedošlo k naplneniu skutku trestného podvodu. Zrealizujete tak oznámenie o podozrení v skutočnostiach, ktoré môžu naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Oznámenie sa pošle na prokuratúru (nie na políciu).

Pri súdnom konaní treba však rátať s dĺžkou takéhoto procesu, ale aj s výdavkami s tým spojenými. Sudca musí nariadiť dokazovanie, ktoré musí realizovať znalec z odboru. Bude teda potrebný znalecký posudok (orientačná suma 5700 Eur). Ten určuje výpočet škody. Tá definuje o čo sa reálne znížil majetok vašej spoločnosti a v akej výške došlo k bezdôvodnému obohateniu, pretože nekalá činnosť konkurenta umožnila, že získal zákazky na ktoré ste mali nárok vy. Taktiež treba rátať so súdnym poplatkom 6%, podanie oznámenie elektronicky je 3%. Súd vám tak na základe horeuvedeného, prizná peniaze a zakáže používanie domény pre účely obohatenia v reklamnom systéme Google Ads a získa jej odkúpenie od protistrany.

Odporučenie ako sa poistiť

Registrácia spoločnosti je formou ochrany názvu už len voľbou obchodného mena a teda s.r.o. názvu. Obchodné meno je teda pre vás ochrana.

Problém použitia názvu vašej značky v .sk doméne konkurenciou a parazitovaniu na nej je možné nahlásiť samotnému SK-NIC, a.s. postupovať podľa pravidiel na riešenie alternatívneho riešenia sporov. Predsa len v úvode vašeho podnikania tieto možnosti nemusia byť nepriestrelné. A tak sa môžete systémovejšie poistiť omnoho dôslednejšie podľa nasledovných príkladov.

Ochranná známka pre dizajn
Môžete ochrániť obchodné meno s určitými službami, produktami v podobe ochrannej známky.

Reklama v reklamnom aukčnom systéme Google Ads nemusí byť len zameraná na kľúčové slová vašej značky. Môžu to byť aj display kampane (bannery) používajúce vzhľad loga a grafické prvky spojených s vašou značkou. Tu je na mieste ochranná známka pre dizajn.

Úžitkový vzor, patent
Pre lepšiu ochranu značky so všetkými vizuálnymi náležitosťami je odporúčaná registrácia úžitkového vzoru – patentu.

Zmena loga, domény
Ak meníte logo alebo aj celý dizajn manuál vašej značky je potrebné tieto údaje aktualizovať na úrade priemyselného vlastníctva. Je tak potrebné konať aj pri zmene “claimu”, “loga”. Pri zmene domény je vhodné sa poistiť registráciou a kúpou podobných domén s vyplnenými registračnými údajmi vašej osoby, alebo spoločnosti.

Súhrnný postup

V závere si už len prejdime zoznam najodporúčanejších krokov pre ochranu a postup pri parazitovaní na vašej značke s čo najmenšími výdavkami a najväčším efektom.

  1. Registrujte doménové variácie a pomlčkové ekvivalenty vašeho podnikania
  2. Realizujte ochrannú známku pre dizajn alebo lepšie úžitkový vzor, patent pre claim a logo
  3. Pri objavení nekalého súťažného konania, parazitovania v Google Ads toto konanie dôsledne zdokumentujte s viditeľným dátumom a časom
  4. Kontaktujte advokáta, skonzultujte s ním detaily a zašlite skrz neho predžalobnú výzvu
Autor: Stan
Celým menom sa volám Stanislav Kukučka. V iFOCUS sa venujem SEO a PPC. Okrem iného sa venujem technológiám crawlingu a scrapingu a dodatočnému spracovaniu dát cez Python. V obľube mám aj vývoj webov cez alternatívne SSG (Static site generators) a ich zrýchlovanie.